นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 98,721 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดดอนไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1
โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3
โรงเรียนวัดหนองสะเดา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4
โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสะเดา จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4


สาธารณสุข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา จำนวน 1 แห่ง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ จำนวน 1 แห่ง


อาชญากรรม

ตำบลหนองสะเดาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยสายตรวจบ้านดอนไร่ คอยกำกับดูแลในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย


ยาเสพติด

ตำบลหนองสะเดาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ และทำสวน แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสายตรวจบ้านดอนไร่ คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ


การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 1 คน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 10 คน

เปลี่ยนภาษา