นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 98,897 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมในตำบลหนองสะเดา ใช้เส้นทางรถยนต์ได้หลายเส้นทาง การติดต่อกับตำบล อำเภอ จังหวัด ไปมาสะดวก เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 ไปสิงห์บุรี , ถนนทางหลวงชนบท จากตำบล หนองสะเดาไปสู่ถนนสาย 340 สุพรรณฯ – ชัยนาท, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๕ (สายสามชุก – หนองหญ้าไซ), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๖ (สายคันคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง) เป็นต้น การคมนาคมภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต การคมนาคมสะดวก

โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดามีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีบุรุษไปรษณีย์ จำนวน 1 คน บริการจัดส่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง

การประปา

การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดามีการให้บริการจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านให้กับประชาชน จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9 และหมู่ที่ 10

เปลี่ยนภาษา