นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 98,891 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา บริเวณที่สาธารณะดอนตะค่า ห่างจากถนนลาดยางคันคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ถนนเดิมบางนางบวช - ดอนเจดีย์ 1,000 เมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,875 ไร่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพดินอุ้มน้ำได้ดี บางส่วนเป็นที่ดอน แห้งแล้ง มีระบบการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำ จากคลองชลประทานโครงการกระเสียว และ คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง มีระบบคลองระบายน้ำ พื้นที่ติดต่อของสี่ตำบล คือ ตำบลวังศรีราช ตำบลสามชุก ตำบลสามชุก และตำบลหนองโพธิ์ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกตัดผ่านเชื่อมระหว่างตำบลในแต่ละอำเภอ


ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศร้อน


ลักษณะของดิน

ดินอุ้มน้ำได้ดี บางส่วนที่เป็นดอนแห้งแล้ง


ประชากร

ประชากรในตำบลหนองสะเดามีจำนวนทั้งสิ้น 5,056 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,410 คน หญิง 2,646 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,733 ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านดอนไร่ 305 337 642 230
2บ้านดอนไร่ 302 373 675 223
3บ้านเนินมหาเชษฐ 254 269 523 165
4บ้านหนองสะเดา 374 445 819 299
5บ้านหนองกระทุ่ม 366 380 746 237
6 บ้านสุวรรณตะไล 267 299 566 208
7 บ้านห้วยมะขาม 199 213 412 154
8บ้านสระยายชี 132 127 259 75
9บ้านหนองเกตุ 107 105 212 76
10 บ้านทับขุนช้าง 104 98 202 66
รวม2,410 2,646 5,056 1,733

(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559)

เปลี่ยนภาษา