นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 98,682 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ.อ.อภิชาติ โชติชัชวาลย์กุล

  ปลัด อบต.หนองสะเดาสำนักปลัดอบต.

 • นางจริยา โชติชัชวาลย์กุล

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • น.ส.เพ็ชรัตน์ สว่างศรี

  นิติกร ชำนาญการ

 • นางกรองทิพย์ อินทนะ

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • นางสิริรัช โพธิ์เงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • น.ส.รัศมี รุ่งอร่าม

  นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ

 • นางนภัสวรรณ สุภาสัย

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • นายเอกพันธ์ อินทรแปลง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจุมพล ทองภู

  นักการภารโรง

 • นายสัมพันธ์ ศีลาเจริญ

  ยาม

 • นายณรงค์ แตงโสภา

  คนงานทั่วไป

 • นางโสภา ชื่นใจชน

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • น.ส.ประทุมรัตน์ สว่างศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • น.ส.ประทุมรัตน์ สว่างศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • นายประภัตร มาลัยทอง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วเรือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.ศันสนีย์ แซ่หุ่น

  พนักงานจ้างเหมา

 • น.ส.ศศินา ม่วงศิริ

  พนักงานจ้างเหมา

กองช่าง

 • นายสมพจน์ ฐิตะวรรณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอนุวัฒน์ นุชนารถ

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • น.ส.บุษบา วังงาม

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 • นายชำนาญ ขำสุวรรณ

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • น.ส.วาสินี แก้วเรือง

  พนักงานจ้างเหมา

กองการศึกษาฯ

 • ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • น.ส.รัชนี ธัญญเจริญ

  ครู ค.ศ.1

 • น.ส.วันทนีย์ สุขแสงทอง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายสมพจน์ ฐิตะวรรณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • น.ส.ศิริวรรณ จันมะณี

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายชัยพัฒน์ นวลเนตร

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายรัฐพล สุดหล้า

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายประทีป แก้วระย้า

  พนักงานจ้างเหมาเปลี่ยนภาษา