นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 98,855 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • ส.ต.ประเสริฐ ธัญญเจริญ

  ประธานสภา อบต.หนองสะเดา

  081-9235701

 • นายสุธี ทองคำ

  รองประธาน สภาอบต.หนองสะเดา

  081-3024369สมาชิกสภา

 • นายพยุง จันทวาส

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

  081-3785194

 • นายขจรศักดิ์ เพ็ชรวงษ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

  081-0071728

 • นายสมชาย มาลัยทอง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

  089-5031372

 • นายสมประสงค์ แป้นสุวรรณ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

  088-6211528

 • นางเกศราภรณ์ ทองโสภา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

  085-4072399

 • น.ส.ณัฐพร ศีลาเจริญ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

  086-1690252

 • นายบุญชู ธัญญเจริญ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

  081-1982365

 • นายไชยา ทองโสภา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

  081-3619623

 • นายสมหมาย ทองโสภา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

  086-7993515

 • นายน้ำอ้อย แตงทอง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

  081-7927359

 • นางนพมาศ ปานสุวรรณ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

  098-3984740

 • น.ส.สุดารัตน์ จีนสุกแสง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

  088-4594899

 • นายโกศล เกษศรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

  086-0636733

 • นางนิราภรณ์ โพธิสุวรรณ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

  098-5261237

 • นายทุ่งเรือน เปชัยศรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

  089-2561995เปลี่ยนภาษา