นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 98,985 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน
การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาสภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ”

เปลี่ยนภาษา