นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 98,764 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2563 6 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การรับลงทะเบียนสูงอายุ.pdf1.15 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา