นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 98,753 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานใน อบต.หนองสะเดา ไม่น้อยกว่า 1 ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 เมษายน 2564 14 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

itas.nacc.go.th

เริ่มวันที่  1  เม.ย. - 31 พ.ค. 64

เปลี่ยนภาษา