นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 98,676 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือผู้รับบริการ ของ อบต.หนองสะเดา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564 20 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

itas.nacc.go.th

เริ่มวันที่  1  เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564เปลี่ยนภาษา