นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 99,010 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2563 5 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้ผู้อายุ64.pdf3.11 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา