นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 98,909 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด แชร์  
20 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี แชร์  
2 เม.ย. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 แชร์  
2 เม.ย. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 แชร์  
1 เม.ย. 64ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานใน อบต.หนองสะเดา ไม่น้อยกว่า 1 ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือผู้รับบริการ ของ อบต.หนองสะเดา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
25 มี.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 แชร์  
23 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและกำหนดพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% แชร์  
9 มี.ค. 64ตารางการฉีดและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
28 ธ.ค. 63เชิญชวนประชาชนใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่าง ๆ แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
29 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
4 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา