23 เมษายน 2564  อบต.หนองสะเดา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดทำโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา