นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 98,931 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 58การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
5 ต.ค. 58การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
5 ต.ค. 58การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
5 ต.ค. 58การขออนุญาตใช้น้ำประปา แชร์  
5 ต.ค. 58การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
5 ต.ค. 58การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
5 ต.ค. 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
5 ต.ค. 58การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
5 ต.ค. 58การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
5 ต.ค. 58การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
5 ต.ค. 58การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
5 ต.ค. 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
1 ต.ค. 58ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา