13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
เนื่องจากในปัจจุบันสภาพอากาศแห้งแล้ง อบต.หนองสะเดา ขอให้ประชาชนเเฝ้าระวังการเผาขยะ หรือเศษวัชพืชแห้ง เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้สร้างความเสียหายได้
3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
อบต.หนองสะเดา  เปิดรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2558
 
- ภาษีบำรุงท้องที่                         ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2558
 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
 
- ภาษีป้าย                                      ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
 
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ     ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (รายชื่อ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558  (พร้อมลงทะเบียนสุนัข-แมว)
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
กำหนดการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   /   กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558   
30 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อบต.หนองสะเดา รับสมัครผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำปลาส้ม ฝึกอบรมในวันที่  17 กันยายน 2557                        
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.หนองสะเดา (สมัครได้ที่นักพัฒนาชุมชน ต.หนองสะเดา(ด่วนรับจำนวนจำกัด)
ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ ตำบลหนองสะเดา
รณรงค์กวดขันให้ปฏิบัติตาม พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก หยุดทำร้ายคน  หยุดทำร้่ายโลก .
15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
3 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.30 น.  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)   กำหนดการ
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองพระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย)  วัดดอนไร่  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี    วันที่  12 - 17 มกราคม  2557
อบต.หนองสะเดา  ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพระ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่น
ขอเชิญชวนร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ ลานตากข้าว ข้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  4 ประจำปี 2556    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
กำหนดการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2558   
 
และกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2557
19 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ วัดดอนไร่
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556    ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2556    ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
คนดีของชุมชน (นางเรียม แตงทอง อยู่หมู่ที่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประกอบอาชีพทำนา เก็บเงินและทรัพย์สินมีค่าได้และนำส่ง
 
คืนเจ้าของ คือ นางจิราทิพย์ อัครดำรงสกุล หมู่ที่ 4 ต.หนองสะเดา ขอ แสดงความชื่นชมกับคนดีของชุมชน)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง ขอให้ทุกท่านระวังฟืนไฟ และเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย แจ้งได้ที่ 035-471111-2 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2556    ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "สงกรานต์เป็นสุขทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 เพื่อลดอุบัติเหตุ
 
โดยงดสาดน้ำบนถนนสายหลัก และเต้นรำบนรถขณะขับขี่
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะ หรือที่สาธารณประโยชน์ หรือลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลอง
กำหนดการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1ประจำปี 2556    ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปลัด อบต.ระดับ 8     
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2555
ขอเชิญรับฟังวิทยุชุมชนตำบลหนองสะเดา  คลื่น  90.25  MHz  รับฟังข่าวสารเป็นประโยชน์ได้ทุกวัน
 
 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาครั้งแรก  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553